Coaching

Startpunt vindt het belangrijk dat medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek kunnen bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak middels inzet van coaching.
Startpunt heeft een pedagogisch beleidsmedewerker en twee pedagogisch coaches VE in dienst. Ieder houdt zich binnen zijn/haar functie bezig met een vorm van coaching. Dit is als volgt in onze organisatie weggezet:

De pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op het ontwikkelen, actualiseren, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. Zij/hij bewaakt en borgt de uitvoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. Verder is zij/hij gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogische medewerkers en fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan.

Binnen Startpunt wordt op alle locaties gewerkt met VE Startblokken. Wij vinden het belangrijk dat er hoge kwaliteit VE aanbod aangeboden wordt.

Pedagogische coaching is een krachtig middel om verdere professionalisering en kwaliteitsbevordering te kunnen bereiken. Voor coaching, ondersteuning op de werkvloer wordt de pedagogisch coach VE ingezet. Zij/hij draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de kinderen.  Verder is de ondersteuning van de pedagogisch coach VE gericht op het volgen van de ontwikkeling van het kind/ kind-plannen/ oudercontacten/coördineren externe zorg  en toeleiding en samenwerking in de doorgaande lijn.

De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet,  zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid.

Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijkse individuele coaching.

inzet uren pedagogisch beleidsmedewerker coach 2023