Peutervolgsysteem

Het peutervolgsysteem van Startpunt is een belangrijk onderdeel van de zorgstructuur. Het bestaat uit een korte – en een lange termijn registratie. Daardoor borgen wij dat alle peuters in beeld zijn en zoveel mogelijk in de zone van de naaste ontwikkeling worden gestimuleerd. Daarnaast biedt het pedagogisch medewerkers houvast en overzicht.Relevante informatie van de ontwikkelingskaart kan aan Parnassys worden toegevoegd.Zo dragen we zorg voor een doorgaande lijn van ontwikkeling.De gegevens van de registratie worden op een veilige plaats bewaard en persoonsgegevens zijn niet voor buitenstaanders zichtbaar.

Korte termijnregistratie

De korte termijnregistratie gebeurt in de overdrachtsmap. Het is een formulier waarop de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van de peuters kan noteren. Indien nodig wordt de informatie verwerkt in de planning van het volgende dagdeel. Daarnaast dient het als overdrachtsformulier voor collega’s.De overdrachtsmap bestaat uit een planningsdeel waar de pedagogisch medewerker per week haar activiteiten met de kinderen noteert en een registratiedeel waarbij signalen van kinderen worden geregistreerd; bijzonderheden, ontwikkeling, stagnatie.Een aantal van die activiteiten zijn planmatig uit de lange termijnregistratie verwerkt in het thema van die periode en komen hierop terug als concrete activiteiten voor kinderen.

Lange termijnregistratie

De lange termijnregistratie “Klaar voor de start” is ontwikkeld door en voor Startpunt en sluit aan op Startblokken.“Klaar voor de start werkt met een ontwikkelingskaart waarop de ontwikkeling van een peuter tijdens de periode dat de peuter op de peuterstartgroep aanwezig is wordt bijgehouden. Dit gebeurt om elke peuter een passend aanbod te geven.Er zijn twee á drie invulmomenten.Elk invulmoment heeft een eigen kleur.

Invulmomenten:

1.Binnen een half jaar na aanvang (blauw)

2.Rond het derde jaar (zwart)

3.Twee maanden voor de peuter de groep verlaat ( normaal gesproken is dit met 3 jaar en 10 maanden) (groen)

De ontwikkelingskaart wordt met ouders besproken tijdens het 10-minutengesprek. Ouders kunnen in één oogopslag de ontwikkeling en eventuele voortgang van hun peuter zien.

De ontwikkelingskaart is tevens het overdrachtsformulier voor de basisschool. Voor de overdracht wordt de ontwikkelingskaart met ouders besproken. Zij hebben de mogelijkheid om aan te vullen op het daarvoor bestemde formulier.De ontwikkelingskaart wordt door de pedagogisch medewerker 2 maanden voor de peuter 4 jaar wordt overgedragen aan de basisschool. Ouders kunnen op eigen verzoek een kopie van de ontwikkelingskaart krijgen.

Voor peuters met een VVE-indicatie overlegt de pedagogisch medewerker eerst met de intern begeleider. Indien nodig neemt de intern begeleider contact op met de basisschool voor een warme overdracht. Voor peuters die naar verwachting meer ondersteuning nodig hebben in het onderwijs is in overleg met de intern begeleider van het basisonderwijs afgesproken dat het wenselijk is om de ontwikkelingsgegevens eerder aan te leveren. Bij voorkeur drie maanden voordat de peuter naar de basisschool gaat.

Gaat een peuter voor zijn/haar 4e jaar naar een andere opvang binnen of buiten de NOP dan wordt de ontwikkelingskaart niet meegegeven. In deze gevallen wordt het speciaal daarvoor bestemde overdrachtsformulier gebruikt.De ontwikkelingskaart wordt alleen doorgegeven aan de basisscholen in Noordoostpolder