Wat is Startpunt

Startpunt (voorheen SPN) is een dynamische organisatie met diverse locaties verspreid over de gehele Noordoostpolder.

Startpunt staat voor: Stimulerend in ontwikkeling.

Wij willen op de volgende manier bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd  van 2-12 jaar.

Startpunt zal alles in het werk stellen om, samen met ouders en betrokken partners, de zorg te optimaliseren voor het jonge kind.

Startpunt gaat zich bezighouden met drie punten:

 • Peuterstartgroepen

De peuterspeelzaalgroep krijgt een nieuwe naam: De peuterstartgroep. Deze naam sluit aan bij het ontwikkelingsvolgsysteem “klaar voor de start”, dat al jaren gebruikt wordt.

Onze  expertise die in de loop der jaren is opgebouwd en er volledig op gericht is om kinderen tussen de twee en vier jaar een goede start te geven in het basisonderwijs blijven wij onveranderd inzetten.

 • Buitenschoolse opvang

Startpunt zal, daar waar behoefte is, starten met buitenschoolse opvang en/of uitbreiden van de openingstijden van de peuterstartgroepen. Net als bij de peuterstartgroepen zullen wij dit doen vanuit onze eigen visie en in samenwerking met betrokken partners.

 • Advies en ondersteuning

Als kenniscentrum zal Startpunt elke organisatie, actief op het gebied van kinderopvang, de gelegenheid geven om via Startpunt diensten in te kopen ten behoeve van advies, ondersteuning, scholing of coaching van medewerkers.

Wat is ons doel?

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 2-12 jaar in Noordoostpolder en gaan daarbij uit van het kind als individu. Kinderen groeien door kennis en ervaring en wij willen een plek creëren waar dit aanwezig is.

Wij zetten onze expertise in om peuters een goede start te geven in het basisonderwijs d.m.v. educatie en vroegsignalering. We bieden een uitdagende “leeromgeving” waar een peuter kan ontdekken, experimenteren en ervaren.

Wij zijn stimulerend in ontwikkeling.

Wat zijn onze kernwaarden?

Onze integriteit, professionaliteit, bevlogenheid en creativiteit wordt gedragen door alle gelederen in de organisatie.

Kinderen, ouders en partners mogen vertrouwen op onze aandacht, transparante werkwijze en respectvolle benadering om tot een gezamenlijk doel te komen.

Wij zetten onze waarden op de volgende manier om in normen:

Integriteit:

 • Gemaakte afspraken komen we na.
 • De manier van handelen komt overeen met de manier van denken. Met de manier van handelen kan ook worden bedoeld het handelen vanuit het beleid zoals is vastgesteld binnen de organisatie.
 • We zijn in staat om kritisch en regelmatig te reflecteren op ons eigen gedrag en dit indien nodig bij te stellen.

Professionaliteit:

 • Onze medewerkers zijn specialisten binnen het eigen vakgebied. Kennis wordt bijgehouden.
 • Binnen de organisatie is iedereen aanspreekbaar op eigen functioneren en in staat de ontvangen feedback om te zetten naar beter presteren
 • Onze medewerkers zijn in staat om zorgvuldig een individuele situatie vakkundig te beoordelen en van daaruit volgens de vastgestelde procedure correct te handelen. Elke medewerker treedt op als ambassadeur van de organisatie en spreekt niet vanuit persoonlijke titel.

Bevlogenheid:

 • Binnen onze organisatie wordt gewerkt met enthousiasme, passie en plezier en dat stralen we uit.
 • We staan met elkaar achter onze visie en missie.
 • We zijn bereid om die extra stap te zetten om maximale kwaliteit te leveren.

Creativiteit:

 • Wij zijn goed in het bedenken van originele ideeën, oplossingen en methoden in de werksituatie.
 • We zijn in staat om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, verbeteren of vervangen.
 • We denken in oplossingen en niet in problemen

Wij voelen ons met elkaar verantwoordelijk en spreken elkaar op een respectvolle manier aan.